Η Δικηγορική Εταιρεία ATHENSLEGALFIRM συστάθηκε τον Ιανουάριο 2015 από τη συγχώνευση 2 υφισταμένων από δεκαετίας δικηγορικών γραφείων. Η σύμπραξη αυτή πραγματοποιήθηκε με σκοπό την παροχή δικαστικών κι εξωδικαστικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλο το φάσμα και τους κλάδους του δικαίου, με έμφαση στο ποινικό, οικονομικό ποινικό, εμπορικό, εταιρικό, επιχειρησιακό, αστικό, εργατικό, δημόσιο, διοικητικό, φορολογικό δίκαιο, στις δημόσιες συμβάσεις καθώς και στην αναδιοργάνωση κι εξυγίανση επιχειρήσεων.


Διαχειριστές και επικεφαλής της εταιρείας είναι οι Ζαχαρίας Κεσσές και Νικολόπουλος Νάσος, δικηγόροι με πολυετή εμπειρία και γνώση στο χώρο τόσο της μάχιμης όσο και της συμβουλευτικής δικηγορίας. Συνολικά, απαρτίζεται από 7 άρτια καταρτισμένους δικηγόρους με σπουδές κι επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ συνεργάζεται με φοροτεχνικούς, λογιστές και οικονομικούς εμπειρογνώμονες. Διαθέτει επιπλέον ένα μεγάλο δίκτυο δικηγόρων-συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.


Η συνεχής παρακολούθηση των νομοθετικών, νομολογιακών και πραγματικών εξελίξεων καθώς και η άμεση επαφή με την αγορά, παρέχει στην Εταιρεία και στα στελέχη της, τη δυνατότητα παροχής άμεσης κι αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών.Εξετάζοντας τα ανατιθέμενα ζητήματα με ολοκληρωμένη οπτική από νομική, οικονομική και πρακτική άποψη, προτείνουμε τις βέλτιστες λύσεις και πρακτικές. Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την πολυετή εμπειρία των στελεχών μας, αναλύουμε και παραμετροποιούμε το σύνολο των δεδομένων κάθε υπόθεσης, προτείνοντας την πλέον συμφέρουσα κι αποτελεσματική λύση, ενώ παράλληλα τεκμηριώνουμε και υποστηρίζουμε την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού.


Τα γραφεία της εταιρείας στεγαζονται στον 4ο όροφο κτιρίου επί της οδού Μαυρομματαίων 39, στην Αθήνα.